Deceit

Deceit – Bạn thức dậy trong môi trường xung quanh không xác định với âm thanh của giọng nói xa lạ của Game Master, được bao quanh bởi năm người khác.