Rust

Trong Rust, mục tiêu duy nhất là tồn tại.

Muốn vậy, bạn sẽ phải vượt qua những khó khăn như đói, khát và lạnh. Bắt đầu cháy. Xây dựng một nơi trú ẩn. Giết động vật để lấy thịt của chúng. Bảo vệ bản thân khỏi những người chơi khác và giết họ để lấy thịt. Tạo liên minh với những người chơi khác và phát triển thành phố.

Làm bất cứ điều gì cần thiết để tồn tại.